Комунальний заклад «НВО № 32 «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, позашкільний центр «Школа мистецтв»

 


Готуємося до серпневої наради

Аналітична діяльність директора навчального закладу, відповідність уроку англійської мови сучасним вимогам

              Одним із пріоритетних напрямів реформування сучасної освіти є досягнення якісно нового рівня у вивченні базових навчальних предметів, у тому числі й іноземних мов. Опанування цього навчального предмета розглядається як необхідний компонент загальнокультурного розвитку школяра, його рівня освіченості, прилучення до світової культури і загальнолюдських цінностей. Володіння іноземною мовою вважається нині важливим резервом прискорення соціально-економічного розвитку суспільства. Крім того, необхідність знання іноземної мови стає гострою проблемою у зв'язку з інтеграцією незалежної України у європейську та світову спільноту.

              Сучасний етап розвитку теорії та практики викладання іноземної мови характеризується інтенсивним пошуком шляхів формування та розвитку мотивів учіння як умови досягнення суттєвого підвищення результативності процесу опанування учнями іноземної мови.

              Аналіз стану викладання іноземної мови в практиці школи в умовах її реформування показує, що результати навчання школярів, рівень їх пізнавальної активності та самостійності, інтелектуальних та творчих здібностей значною мірою адекватні запитам суспільства. Проблема формування мотивів опанування іноземної мови не може бути ефективно реалізованою у навчально-виховному процесі, якщо використовувати лише традиційні методи, форми, засоби навчання, не враховуючи нові тенденції, притаманні сучасному розвитку педагогічної науки.

Тому для себе я вибудувала систему вимог, що повинні вчителів і їх учнів вести до успіху:

  • застосування методів навчання та виховання, що стимулюють творчість, дослідництво, креативність, самостійне  мислення;
  • мати теоретичні знання та практичні вміння у сфері процесу спілкування, здатність створити позитивний мікроклімат в учнівському колективі;
  • завжди творчо підходити до будь-якої справи, самовдосконалюватися, відходити від стереотипів;
  • підводити учня до успіху, давати можливість відчути радість досягнення мети.

               Усе це вимагає від сучасного вчителя здійснити перехід від «запихання» учня готовими знаннями до свідомого й вмотивованого навчання, нерозривно пов’язаного із саморозвитком особистості.

                Сьогодні у новому світі освітніх технологій вже спрацьовує формула: «HI-TEACH= Hi – Teach + Philanthropy +Education» (високі технології + меценатство + освіта)

Чому це так важливо? Нові технології можуть підвищити доступ до отримання освіти для кожного – незалежно від місця проживання та соціального положення. Ось чому серед головних компетенцій людина майбутнього повинна мати досконалі знання з іноземних мов, щоб вільно себе почувати у глобалізованому світі і не мати обмежень у своїй професії через не володіння іноземною мовою.

 

 

Англійська мова:

І – ІІІ класи: 3 години

ІV класи : 4 години

V – XІ класи : 5 годин

X – XІ класи: англійська література – 1 година

X – XІ класи: країнознавство – 1 година

X – XІ класи: технічний переклад – 1 година

 

 

          В своїй роботі вчителі англійської мови користуються  законами України “Про загальну середню освіту”, інструктивно-методичним листом Міністерства освіти і науки України “Про вивчення соціально-гуманітарних дисциплін у 2013-2014 н.р.”, навчальними програмами для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов:Англійська мова; Німецька мова; Французька мова; Іспанська мова.1-4 класи.5-9 класи.-К. Видавничий дім "Освіта"; 2013р., навчальні програми з іноземних мов 1-11 класи, видавництво "Поліграфкнига", 2010 р., спецкурси 10-11 класи, видавництво "Навчальна книга", 2004.

З 1 вересня 2012 року учні навчаються за новим Державним стандартом початкової загальної освіти, а 2013 року вступив у дію Державний стандарт базової  і повної загальної середньої освіти, які  покликані підняти освіту на якісно новий рівень.

             Сучасний урок англійської мови – це ефективний робочий процес, де активізована розумова діяльність учнів, де вчитель постійно має вдосконалювати відомі методи роботи, шукати засоби, які б сприяли глибокому засвоєнню програмового матеріалу, це процес, спрямований на формування ключових компетенцій учнів.

 У ньому представлені всі основні елементи навчально-виховного процесу: цілі та задачі, зміст, форми, технологія, методи, засоби, контроль та оцінювання, тобто вся організаційна структура. Якість уроку залежить від правильного визначення кожного з цих компонентів та їх раціонального поєднання.

             На засіданні МО вчителі іноземної мов визначають не тільки те, яка навчальна інформація чи способи дії повинні бути засвоєні, а й на якому рівні вони мають бути засвоєні на конкретному уроці. Але оскільки урок - це ланка цілісного навчального, розвивального та виховного процесу, відтак, не на кожному уроці основний його зміст може бути засвоєний на всіх трьох рівнях:

·         сприйняття, осмислення й запам'ятовування;

·         застосування знань і навичок за зразком;

·         застосування знань і навичок у новій ситуації.

Кожен урок  вчителів англійської мови сприяє ефективній реалізації основних функцій дидактичного процесу — освітньої, розвивальної, виховної та самовдосконалення.

 

На уроках вчителі чітко дотримуються таких вимог як:

— організаційні (чіткість, раціональне використання часу, обладнання, дисципліна тощо); 
— управлінські (цілеспрямованість, оперативність, конкретність, стиль управління тощо); 
— санітарно-гігієнічні (температура, освітленість, працездатність, перевтома тощо); 
— етичні (рішучість, вимогливість, принциповість, справедливість, тактовність тощо); 
— психологічні (врахування індивідуально-психічних особливостей учнів, психічного стану учнів і вчителя, настрою вчителя та ін.)

Відвідуючи уроки вчителів англійської мови я ставлю перед собою такі орієнтовні цілі:

-         проаналізувати ефективність методичних прийомів учителя, що формують високий рівень навчальних досягнень учнів;

-         визначити, які прийоми використовує вчитель для підтримки активної уваги учнів протягом усього уроку;

-         проаналізувати ефективність використання на уроці форм і методів навчання;

-         виявити й оцінити ефективність педагогічного пошуку вчителя з удосконалювання урок;

-         визначити результативність роботи вчителя з розвитку усного мовлення учнів, тощо.

 

          Вчителі англійської мови постійно підвищують рівень професійної підготовки, проходять курси підвищення кваліфікації при КОІППО, беруть участь у вебінарах, обласних та міських заходах. На засіданнях МО вчителі звітують про участь у роботі міських та обласних творчих груп, семінарів, конференцій, підсумки навчання на курсах підвищення кваліфікації вчителів. Також здійснюється обмін досвідом роботи щодо реалізації проблем МО. Вагому допомогу у проведенні семінарів – практикумів надає ЦМСПС.

 

         Під час проведення відкритих уроків вчителі демонструють свою педагогічну майстерність, використання елементів нових технологій.